Säännöt

1) Yhdistyksen nimi;

Yhdistyksen nimi on Suomen Pioniseura ry, ruotsiksi Finska Pionsällskapet rf ja englanniksi The Finnish Peony Society. Yhdistyksen nimenä voidaan käyttää mitä tahansa edellä mainituista nimistä.

2) Yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta;

Yhdistyksen kotipaikka on Hollola.

3) Yhdistyksen kieli;

Yhdistyksen pääkieli on suomi.

4) Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot;

Yhdistyksen tarkoitus on pionitietouden jakaminen ja pionien tunnettuuden lisääminen Suomessa. Yhdistyksen toimintamuotoja ovat pionien yhteishankinnat, siemen- ja juurakkovälitys, koulutukset, tapahtumat ja teemamatkailu.

Yhdistyksellä on vuosikokous syyskuussa.

5) Jäsenen velvollisuudesta suorittaa yhdistykselle jäsenmaksuja ja muita maksuja;

Jäsenmaksujen suuruuden vahvistaa yhdistyksen vuosikokous erikseen varsinaiselle ja perhejäsenelle.
Kannatusjäsenten jäsenmaksujen suuruuden vahvistaa vuosikokous.

6) Yhdistyksen hallituksen jäsenten ja yhdistyksen tilintarkastajien sekä toiminnantarkastajien lukumäärä tai vähimmäis- ja enimmäismäärä sekä toimikausi;

Hallitus koostuu puheenjohtajasta ja vähintään kahdesta ja enintään kuudesta varsinaisesta jäsenestä. Varajäseniä voi olla 1-2. Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä ja puolet varajäsenistä on erovuorossa vuosittain. Puheenjohtaja valitaan kahden vuoden välein. Toiminnantarkastaja valitaan erikseen. Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksesta.

7) Yhdistyksen tilikausi;

Yhdistyksen tilikausi alkaa 1.4.

8) Yhdistyksen hallituksen ja tilintarkastajien sekä toiminnantarkastajien valinta, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen;

Yhdistyksen hallitus valitaan sääntöjen 6) mukaisesti ja 1-2 tilintarkastajaa/ toiminnantarkastajaa sekä 1-2 varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa syyskuussa. Yhdistyksen tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaudesta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa syyskuussa.

9) Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen;

Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokous kutsutaan koolle sähköpostilla ja / tai tekstiviestillä ja lisäksi siitä ilmoitetaan yhdistyksen verkkosivuilla ja facebook-sivuilla.

10) Yhdistyksen varojen käyttö, jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan;

Yhdistyksen purkautuessa tai lakkautettaessa sen varat lahjoitetaan Naantalin Kultarannan puutarhaan tarkoituksena, mikäli mahdollista, perustaa pionitarha, joka on avoinna yleisölle.

11) Jäsenet;

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla henkilö. Varsinaisen jäsenen perheeseen kuuluva voidaan hyväksyä perhejäseneksi. Yhdistyksen jäsen on pionikko.

Kannatusjäsenenä voi olla yksityishenkilö, oikeuskelpoinen yritys tai yhteisö.

12) Jäsenluettelo;

Yhdistyksen jäsenistä pidetään jäsenluetteloa. Jäsenluetteloa pitää yllä jäsensihteeri.

13) Jäseneksi liittyminen;

Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

14) Yhdistyksestä eroaminen;

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen astuu voimaan, kun kirjallinen eroamisilmoitus on jätetty yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

15) Yhdistyksestä erottaminen;

Yhdistyksellä on oikeus erottamiseen, jos jäsen

  1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut,
  2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai
  3. ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

16) Erottamismenettely;

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistys vuosikokouksessa. Päätöksessä mainitaan erottamisen syy. Jäsen ei ole yhdistyksen vuosikokouksessa esteellinen äänestämään itseään koskevasta erottamisasiasta.

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle varataan tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa yhden (1) vuoden ajan maksamatta.

17) Päätösvallan käyttäjät;

Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille.

18) Jäsenten päätösvalta;

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen vuosikokouksessa.

Hallitus pitää yhteyttä fyysisten kokousten kautta, sähköpostilla, Facebook-ryhmän (Suomen Pioniseura ry) kautta, Skypen välityksellä ja puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla.

19) Hallituksen päätösvaltaisuus;

Hallitus on päätösvaltainen kun paikalla ovat puheenjohtaja ja 2 hallituksen jäsentä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänestystilanteessa.

20) Yhdistyksen päätöksenteko;

Yhdistyksellä on vuosikokous syyskuussa. Muita kokouksia pidetään tarvittaessa. Päätöksenteossa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

21) Päätöksentekojärjestys;

Yhdistyksen päätökseksi tulee, jollei säännöissä ole toisin määrätty:
1) se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä;
2) äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.
3) sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

22) Yhdistyksen nimenkirjoittajat;

Nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, sihteerillä ja taloudenhoitajalla, kaksi yhdessä.

23) Esteellisyys;

Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

%d bloggaajaa tykkää tästä: